Hotărâri

Hotărâri 2018:

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2017 la Bugetul local, la secţiunea de dezvoltare

HCL 2 Privind stabilirea modalităţii de atribuire a contractului de prestări servicii de salubrizare în comuna Sâncraiu pentru anul 2018

HCL 3 Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul …

HCL 4 Cu privire la revocarea HCL cu nr. 6223.11.2017, privind concesionarea unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la M.Ap.N.

HCL 5 Cu privire la modificarea HCL cu nr. 4831.10.2018, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2018

HCL 6 Privind aprobarea patrimoniului public şi privat al comunei Sâncraiu pentru anul 2017

HCL 7 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Sâncraiu, a unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o…

HCL 8 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 9 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2018

HCL 10 Privind aprobarea privind aprobarea normativei de cheltuieli pentru consumul de carburanţi a autovehiculelor aflate în dotarea Primăriei Comunei Sâncraiu

HCL 11 privind aprobarea finanţării activităţii sportive, concursul de schi fond „Cupa Tomordok”

HCL 12 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 13 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Călata și din albia Văii Alunișu;

HCL 14 Privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din imobilul preluat de la …..

HCL 15 Privind aprobarea închirierii unui teren neproductiv în suprafață de 800 mp în Trupul Cripta Sâncraiu și a unui teren neproductiv în suprafață de 1.200 mp ..

HCL 16 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetar al anului 2017…

HCL 17 Cu privire la execuţia bugetară la 31 decembrie 2017

HCL 18 Privind aprobarea finanţării activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Conferință internațională de mediu din Bazinul Hidrografic al Dunării”

HCL 19 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 20 Cu privire la aprobarea cotizaţiei anuale pentru “Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum”

HCL 21 Privind aprobarea solicitării transmiterii unei suprafețe de teren de 91.311, din domeniul public al Statului Român, ….

HCL 22 Cu privire la aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2018

HCL 23 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2018, a cultelor religioase din Comuna Sâncraiu

HCL 24 Privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren de 11.730 mp şi o clădire în suprafață de 402 mp din ….

HCL 25 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 26 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Alunișu nr. 34, jud. Cluj pentru CALATAN CARLA CATALINA P.F.A.

HCL 27 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU INTRARE …..

HCL 28 Cu privire la completarea prevederilor HCL nr. 2116.02.2018 privind aprobarea solicitării transmiterii unei suprafețe de teren de 91.311 mp…..

HCL 29 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE DE ÎNTĂBULARE….

HCL 30 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu și a planului de școlarizare pe anul şcolar 2018 – 2019

HCL 31 Privind aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate de Pavel F. Gheorghe PFA, Bakos-Pal Ramona-Rodica și Csüdöm Attila I.I

HCL 32 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Sâncraiu 2015 – 2020

HCL 33 Privind modificarea HCL nr. 332017, privind implementarea proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE ….

HCL 34 Privind execuţia bugetară în trimestrul I 2018

HCL 35 Privind rectificarea bugetului local HCL 37 Privind aprobarea finanţării unor activităţi culturale organizate de Consiliul Local Sâncraiu

HCL 36 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. FN pentru S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.

HCL 38 Privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare d-lui Lakatos Andrei

HCL 39 Privind rectificarea bugetului local

HCL 40 Privind modificarea HCL nr. 3126.04.2018 referitoare la aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de pășuni comunale închiriate de Pavel F….

HCL 41 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția INTRAREA ÎN LEGALITATE CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII…

HCL 42 Cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2018

HCL 43 Privind aprobarea Documentaţie de atribuire – Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului de salubrizare în judetul Cluj…

HCL 44 Privind aprobarea delegării Domnului primar Póka Andrei-Gheorghe, ca reprezentant legal și a Domnului viceprimar Péter György-Árpád …..

HCL 45 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare ….

HCL 46 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20182019 pentru Şcoala Gimnazială Ady Endre Sâncraiu

HCL 47 Privind aprobarea delegării unui reprezentant al Consiliului Local Sâncraiu în Consiliul de Administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea …

HCL 48 Privind rectificarea bugetului local

HCL 49 Privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul şcolar 20182019 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 50 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei Sâncraiu pentru investiția D.T.A.C. PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI ….

HCL 51 Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019

HCL 52 Privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat al Comunei Sâncraiu, creare acces nou, în cadrul investiţiei ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU ……

HCL 53 Privind aprobarea retragerii Comunei Sâncraiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară RISZEG, înregistrat în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Huedin sub ….

HCL 54 Privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în Comuna Sâncraiu

HCL 55 Privind acceptarea donaţiei unei suprafeţe de 2.565 mp teren aflat în proprietatea Școlii Gimnaziale „Ady Endre” Sâncraiu

HCL 56 Privind execuţia bugetară în trimestrul III. 2018

HCL 57 Privind rectificarea bugetului local

HCL 58 Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2019

HCL 59 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Sâncraiu cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia

HCL 60 Privind rectificarea bugetului local

HCL 61 Privind modificarea HCL cu nr. 5131.10.2018, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019

HCL 62 Privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2019

HCL 63 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Sâncraiu, județul Cluj

HCL 64 Privind aprobarea trecerii unor immobile din domeniul privat în domeniul public al Comunei Sâncraiu,

Hotărâri 2017:

HCL 1 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2016 la Bugetul local…

HCL 2 Privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Sâncraiu, stabilirea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii

HCL 3 Privind aprobarea Planului de pază pe anul 2017

HCL 4 Privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”

HCL 5 Privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei Sâncraiu”

HCL 6 Privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Com Sâncraiu pe anul 2017

HCL 7 Privind aprobarea patrimoniului public si privat al comunei Sancraiu pentru anul 2016

HCL 8 Privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2016

HCL 9 Privind modificarea HCL nr. 209.01.2017

HCL 10 Privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia Comunelor din România

HCL 11 Privind aprobarea deschiderii acces la drumul din ext. loc. Brăișoru și pt realizarea de racorduri și branșamente pe DP…………………

HCL 12 Privind aprobarea cheltuielilor pentru înființarea clubului sportiv Fotbal Club „Voința” Sâncraiu

HCL 13 Privind revocarea HCL cu nr. 1223.02.2017

HCL 14 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului bugetar al anului 2016 pentru realizarea unor investiții

HCL 15 Privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Călata

HCL 16 Privind aprobarea închirierii a două spații din clădirea școlii dezafectate

HCL 17 Privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2017

HCL 18 Privind aprobarea finanţării activităţii pentru ocrotirea mediului înconjurător „Ziua Mondială a Pământului”

HCL 19 Privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții și reabilitări în anul 2017

HCL 20 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sâncraiu, județul Cluj

HCL 21 Cu privire la execuţia bugetară în trimestrul I 2017

HCL 22 privind aprobarea amenajare acces la drumul communal DC 124 și pentru realizarea de racorduri și branșamente pe domeniul public ………..

HCL 23 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. FN, jud. Cluj pentru S.C. MAR BLU S.R.L.

HCL 24 Privind aprobarea desființării Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Jud Cluj … 

HCL 25 Privind utilizarea sumei de 792.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

HCL 26 Privind rectificarea bugetului local

HCL 27 Privind cofinanţarea „Zilele Comunei Sâncraiu”

HCL 28 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sâncraiu

HCL 29 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior

HCL 30 Cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2017

HCL 31 Privind aprobarea modificării HCL nr. 1227.03.2013 referitor la unele măsuri pentru menţinerea curăţeniei şi aspectului imobilelor din comuna Sâncraiu, judeţul Cluj

HCL 32 Privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru “ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SÂNCRAIU,………………..

HCL 33 Privind implementarea proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE SÂNCRAIU, COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ”

HCL 34 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ LA ………..

HCL 35 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția MONTAREA UNEI INSTALAȚII CU PANOURI SOLARE ………….

HCL 36 Privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Sâncraiu pentru investiția ELABORARE …….

HCL 37 Pr